top of page

Algemene verkoopsvoorwaarden - Romulus & Remus Projects BV

 

1. Toepassingen en afwijkingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden (hierna: “Verkoopsvoorwaarden”) gelden voor alle overeenkomsten, leveringsbonnen, orders, bestellingen, offertes, aanbiedingen, facturen, transportdocumenten en creditnota’s, hetzij schriftelijk hetzij mondeling, tussen Romulus&Remus Projects bv (hierna: “Verkoper”) en haar klanten (hierna: “Klant”). Deze algemene Verkoopsvoorwaarden zijn slechts van toepassing tussen ondernemingen of bij handelstransacties die leiden tot het leveren van goederen en diensten in het kader van een (geheel of gedeeltelijke) zelfstandige beroepsmatige of economische activiteit. Behoudens tegenbewijs, erkent en bevestigt de Klant door de aanvaarding van een offerte, het plaatsen van een bestelling, gebrek aan protest tegen facturen binnen de vervaltermijn van 30 dagen of gebrek aan protest tegen creditnota’s zijn voorafgaande kennisname en aanvaarding van deze Verkoopsvoorwaarden. Afwijkingen van deze Verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de Klant zijn hierbij uitgesloten, tenzij schriftelijk tussen de partijen anders overeengekomen, in welk geval alle niet strijdige bepalingen in deze Verkoopsvoorwaarden van kracht blijven. In geval van betwisting overheersen de Verkoopsvoorwaarden eender welke andere voorwaarden. De rechten en verbintenissen uit deze Verkoopsvoorwaarden zijn door de Klant niet overdraagbaar aan derden behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de Verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor haar Verkoopsvoorwaarden te wijzigen, mits voorafgaande kennisgeving aan de Klant.

2. Offertes en orderbevestigingen

Alle prijsopgaven van de Verkoper zijn steeds vrijblijvend behoudens schriftelijke bevestiging door de Verkoper. Elke overgemaakte bestelling verbindt de Klant en verbindt de Verkoper pas na schriftelijke bevestiging, levering of facturatie.

De gewichten, afmetingen, capaciteiten, kleuren en overige gegevens, die zijn opgenomen in catalogi, advertenties, afbeeldingen, prijslijsten en op de website zijn slechts benaderend bedoeld. Deze gegevens verbinden de Verkoper slechts voor zover de overeenkomst dit uitdrukkelijk vermeldt.

Alle afspraken met betrekking tot wijzigingen van ontwerp of uitvoering verlopen steeds via de Verkoper. Gemaakte afspraken rechtstreeks tussen Klant en een onderaannemer van de Verkoper, zonder voorafgaandelijk schriftelijk akkoord door de Verkoper, resulteert in afstand van verantwoordelijkheid en waarborg door Verkoper. Alle mogelijke gevolgschade zal steeds verhaald worden op de Klant.

3. Prijzen

Prijzen zijn opgemaakt na bespreking met ontwerper en op basis van de verkregen Bouwplannen (= plannen, materiaalkeuzes, …). Prijzen zijn na aanvaarding van de offerte 6 maanden geldig. Indien een werf vertraging oploopt, buiten de verantwoordelijkheid van de Verkoper, kunnen de prijzen van materialen en diensten herzien worden. Verschillen tussen de plannen en bestaande toestand kunnen aanleiding geven tot  prijswijzigingen. Indien er bij de uitvoering door de Klant nog wijzigingen in ontwerp of materiaalkeuze, aangebracht worden, zal ten allen tijde gekeken worden of de aangeboden prijzen nog gehanteerd kunnen worden. Prijzen zijn enkel geldig voor de volledige offerte, schrappingen kunnen prijsaanpassingen tot gevolg hebben. Prijzen en prijsbarema’s van de Verkoper worden gegeven zonder enige verbintenis in haar hoofde en kunnen steeds voorafgaand aan een bestelling gewijzigd worden. Werken en uitvoeringen, niet voorzien in de offerte, worden uitgevoerd, na schriftelijke goedkeuring, in regie en de gebruikte materialen aan de verkoop kost. De offerte voorziet een éénmalige revisie van de technische tekeningen, waarbij kleinere aanpassingen kunnen opgenomen worden. Bijkomende revisies zijn betalend. Ingeval van prijswijziging tussen de datum van bestelling en deze van levering, zal de prijs toepasselijk op het ogenblik van de bestelling verschuldigd zijn, behoudens in het geval dat de prijswijziging het gevolg is van objectieve redenen, waaronder maar niet beperkt tot wijzigingen in de kostenstructuur van de Verkoper, devaluatie of pariteitswijziging van de Euro. In geval van prijsverhoging zal de Verkoper de Klant hiervan op de hoogte stellen binnen vijf (5) dagen na de prijswijziging en heeft de Klant de mogelijkheid om af te zien van de bestelling voor de hoeveelheden die nog te leveren zijn aan de verhoogde prijs. Ingeval er geen akkoord kan bereikt worden tussen de partijen over prijswijzigingen binnen een termijn van tien (10) dagen, zal de niet-geleverde hoeveelheid beschouwd worden als vernietigd, zonder dat een der partijen aanspraak kan maken op de schadevergoeding. 

Tenzij anders aangegeven, zijn alle prijzen in euro vermeld en exclusief btw. Deze prijzen zijn exclusief verticaal transport (hijskraan, lift…), wegnemen en terugplaatsen van vensters en balustrades voor aanlevering van de goederen, afbraak en demontage en/of afvoeren van bestaande constructies, verzekeringskosten, verpakkingskosten, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke andersluidende vermelding.

 

4. Leveringstermijnen

De opgegeven leveringstermijnen zijn slechts benaderend bedoeld, tenzij het tegendeel schriftelijk overeengekomen is. Zij verbinden de Verkoper nooit en kunnen geenszins aanleiding geven tot ontbinding van de overeenkomst, tot annulering van de bestelling of tot schadevergoeding, uit welke hoofde dan ook. Er wordt tussen de partijen overeengekomen dat elk geval van overmacht de partijen ontheft van hun verbintenissen indien het overmachtsgeval niet langer duurt dan drie (3) maanden, zonder schadevergoeding verschuldigd te zijn of het recht geven de overeenkomst te ontbinden of de geplaatste bestelling op te zeggen of te annuleren. Onder overmacht wordt begrepen elke gebeurtenis waar de partijen redelijkerwijze geen controle over hebben, waaronder maar niet beperkt tot: oorlog, staking, brand, het uitvallen van machines, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van brandstoffen, bevoorradingsmoeilijkheden, materiaalschaarste of gebrek aan producten voor fabricatie, weersomstandigheden die de uitvoering van de overeenkomst tijdelijk moeilijk of onmogelijk maken, epidemieën waaronder het Covid-19 virus, reisverboden, fouten of vertragingen ten laste van leveranciers van Verkoper, daden van derden en het onvoorziene uitvallen van de toevoer van materialen. De hiervoor gestelde opsomming is niet limitatief doch exemplatief. Het begrip overmacht dient bovendien in zijn meest ruime betekenis uitgelegd te worden bij een eventuele betwisting. Indien de Verkoper bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

5. Auteursrecht

De Verkoper behoudt zijn auteursrecht en de volle artistieke eigendom van zijn eigen plannen, studies, voorontwerpen, met het uitsluitende recht tot reproductie daarvan alsmede van het uitgevoerde werk onder welke vorm dan ook. Het is de klant niet toegelaten zonder akkoord van de Verkoper wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp. 

6. Betaling en wanbetaling

Behoudens andersluidende overeenkomst dient elke betaling te geschieden in de maatschappelijke zetel van de Verkoper. De betaling van prijs voor de goederen en diensten moet geschieden in Euro en binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, alsook de betaling van de BTW en alle andere kosten en taksen. In geen geval is de Klant gerechtigd om enige vordering op de Verkoper te verrekenen met de in rekening gebrachte bedragen. Voortijdige betaling geeft evenmin aanleiding tot enige korting. Verkoper heeft steeds het recht om in het geheel af te leveren en te factureren of geleverde zaken per deellevering te factureren. De niet-betaling op de vervaldag van een aanvaarde wissel of de uitgifte van een cheque zonder dekking maakt onmiddellijk en van rechtswege, zonder ingebrekestelling, alle andere vorderingen op de Klant opeisbaar en geeft de Verkoper het recht alle geleverde goederen terug te nemen of terug te eisen. Het indienen van een al dan niet gegronde klacht over de desbetreffende of een andere levering, schorst geenszins de betalingsverplichtingen van de Klant voor niet-betwiste goederen. Zolang de Klant aan haar betalingsverplichtingen of andere verbintenissen niet voldaan heeft, is de Verkoper gerechtigd alle verdere leveringen te schorsen. Ongeacht de overeengekomen betalingsvoorwaarde, verleent de Klant de Verkoper het recht om op elk ogenblik, zelfs voor de eerste levering, het verstrekken van een bankgarantie te eisen als waarborg voor de uitvoering van zijn betalingsverplichtingen. Zolang de verzochte bankgarantie niet is verstrekt, kan de Verkoper de levering stopzetten. Elk niet op de overeengekomen vervaldag betaald bedrag wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling vermeerderd met een intrest conform de bepalingen van de Wet van 2 augustus 2002 inzake de betalingsachterstand in handelstransacties. Bovendien wordt elk vervallen bedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling vermeerderd met een forfaitaire en buitengerechtelijke schadevergoeding van 10 % van het vervallen bedrag met een minimum van 62,00 euro. In geval van wanbetaling of vertraging in de betaling wordt uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen dat iedere betaling bij voorrang in mindering gebracht dient te worden op de intresten, het schadebeding, de onkosten voor rechtspleging en andere accessoires en nadien pas op de hoofdschuld. Bij gebrek aan betaling van de factuur op de 7e dag na de aangetekende zending van een aanmaning, kan de overeenkomst door de Verkoper van rechtswege en via een eenvoudige aangetekend verzonden verklaring worden ontbonden of kan de Verkoper haar eigendomsvoorbehoud inroepen, zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Het gebruik van promessen, cheques of de toestemming om wissels te trekken ter dekking van de overeengekomen prijs zal nooit als een schuldhernieuwing van de originele factuur worden beschouwd, noch zal het enig ‘retentierecht’, overeenkomst of enige territoriale bevoegdheid beperken of wijzigen.

7. Eigendomsvoorbehoud

Het eigendomsrecht van de geleverde goederen gaat pas op de Klant over nadat zij aan alle uit deze levering voortvloeiende verbintenissen, waaronder de betaling volledige prijs voor de geleverde goederen en diensten (hoofdsom, kosten en interesten), heeft voldaan. In afwachting daarvan is de Klant verantwoordelijk voor elk verlies, diefstal of beschadiging van de goederen, alsook draagt de Klant het risico ingeval van vreemde oorzaak, toeval of overmacht. Tot op het ogenblik van voldoening van alle verbintenissen kunnen en mogen de goederen nooit in pand gegeven, verhuurd, aan anderen in gebruik afgestaan, geruild of verkocht worden en blijft de Verkoper steeds gerechtigd de haar toebehorende goederen terug te nemen of terug te eisen, wanneer de Verkoper goede grond heeft om te vrezen dat de Klant niet aan al haar verbintenissen zal kunnen voldoen. Indien de Verkoper van dit recht gebruik maakt, zal dit slechts een ontbinding van de verkoopovereenkomst inhouden wanneer de Verkoper dit uitdrukkelijk aan de Klant ter kennis brengt. Ingeval van beslaglegging van de goederen dient de Klant de Verkoper daarvan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te brengen. 

 

8. Waarborgen en klachten

Elke klacht nopens eventuele onjuistheden in onze voorlopige en definitieve opleveringsverslagen,  orderbevestiging of facturen dient op straffe van verval, door de Klant aangetekend  te worden meegedeeld binnen de acht (8) dagen na ontvangst van deze documenten.

Elk leveringstekort, niet-conformiteit of zichtbaar gebrek moet bij de levering of plaatsing  tegensprekelijk met en in aanwezigheid van de Verkoper, vastgesteld worden en dient de Verkoper binnen de acht (8) dagen schriftelijk meegedeeld te worden. Wanneer een klacht omtrent gebrekkige materialen of installatie wordt erkend, gaat de verantwoordelijkheid van de Verkoper niet verder dan de reparatie/aanpassing van of vervanging van de betwiste goederen en sluit dan ook uitdrukkelijk enige gebeurlijke aansprakelijkheid in hoofde van de Verkoper uit voor om het even welke verdere directe of indirecte schade, behoudens in geval van opzet, zware fout of niet-uitvoering van de essentiële verbintenissen in hoofde van de Verkoper. De waarborg van onze goederen bij verborgen gebreken is beperkt tot drie (3) maanden vanaf de dag waarop de goederen geleverd zijn of afgenomen hadden moeten worden. Alle desbetreffende klachten dienen ons binnen de acht (8) dagen na ontdekking van het verborgen gebrek bij aangetekend schrijven meegedeeld te worden. Nochtans vervalt elke waarborg tegen zichtbare gebreken indien de goederen reeds verwerkt werden en tegen onzichtbare gebreken indien de goederen niet oordeelkundig werden behandeld. Indien de klacht gegrond bevonden wordt zullen wij de keuze hebben de geleverde goederen te vervangen of te herstellen, tenzij vervanging of herstelling niet redelijkerwijze mogelijk is, in welk geval de Verkoper de door de Klant geleden schade zal vergoeden, beperkt tot maximaal de prijs van het schadeverwekkende goed. Elke andere schadevergoeding is uitgesloten.

9. Ontbinding en verbreking

De bovengemelde bepalingen beletten de Verkoper geenszins, bij wanbetaling, ten laste van de Klant de verbreking van de verkoopovereenkomst vast te stellen en/of de ontbinding van rechtswege ervan te vorderen, alsmede de vergoeding van alle schade. Indien de Klant eenzijdig de verkoopovereenkomst wenst te verbreken, ontbinden of annuleren, geheel of gedeeltelijk, is dit slechts mogelijk mits aanvaarding door de Verkoper en mits betaling van een forfaitaire schadevergoeding, gelijk aan 30 % van het bedrag van de ontbonden of verbroken verkoopovereenkomst of het gedeelte ervan, onverminderd het recht van de Verkoper om daarboven de vergoeding te vorderen voor de werkelijk geleden schade en de betaling van de nog te maken kosten om de goederen weer in haar bezit te krijgen en/of opnieuw in hun oorspronkelijke staat te brengen. De materialen en/of installatie die in bruikleen geplaatst worden, blijven ten allen tijde eigendom van de Verkoper, zelfs al zijn deze muurvast. Ingevolge verbreking of staking van de handelsrelatie is de Klant verplicht deze materialen en/of installatie terug aan de Verkoper te bezorgen of te kopen aan de prijs die de Verkoper vooropstelt. Bij weigering van het bovenstaande is de Verkoper gerechtigd een huursom te vorderen van minstens 5 euro per dag met terugwerkende kracht vanaf de datum van de laatste aankopen. Deze huurprijs is geen afbetaling van de materialen en/of installatie en vermindert geenszins de koopsom ervan. Ingeval van overmacht blijft de verantwoordelijkheid voor de materialen en/of installatie bij de Klant en moet zij bij verlies de nieuwwaarde ervan vergoeden.

10. Transport

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst reizen onze goederen, zelfs indien de transporten bij afzonderlijke schriftelijke overeenkomsten ten onzen lasten vallen, voor risico van de koper conform de geldende Incoterm ‘Ex Works’ 2020. Vanaf de levering draagt de Klant eveneens het risico van de geleverde goederen. 

Indien uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de Verkoper het transport van de goederen verzorgt, dan zal de Verkoper slechts als agent van de Klant optreden en zijn zowel de kosten als het risico van verlies, schade en diefstal voor, tijdens en na het transport voor rekening van de Klant, behoudens in geval van opzet, of bedrog, zware fout of niet-uitvoering van de essentiële verbintenissen in hoofde van de Verkoper.

In geval van weigering van afname van het verkochte goederen of indien er een vertraging van de levering of de afhaling is ten gevolge van een schorsing van een bestelling waarvoor de Klant of derden verantwoordelijk zijn, kunnen redelijke stockeringskosten en vervoerskosten ten laste worden gelegd van de Klant, dit onverminderd de andere vergoedingen waaronder de afgesproken prijs, de intresten en de forfaitaire verhoging, dan wel het recht van Verkoper om de overeenkomst te ontbinden.

11. Werflocaties

De werf dient toegankelijk te zijn vanaf 7u00 ’s morgens – behoudens andere afspraken. De betreffende ruimtes dienen goed toegankelijk te zijn en vrij van obstakels. Muren en plafonds dienen recht te zijn en vloeren waterpas. Aanpassingen aan maatwerk ten gevolge van oneffenheden worden verrekend, na overleg en schriftelijke goedkeur door de Klant. Parkeervergunningen & inname openbaar domein zijn ten laste van de Klant, bouwheer of opdrachtgever. Indien deze niet door de bouwheer of opdrachtgever voorzien zijn zullen deze door Verkoper aangevraagd worden: de kostprijs, samen met een administratieve kost van 75€ excl BTW, zal doorgerekend worden. Parkeerkosten, gerelateerd aan de werf, zullen na bewijsvoering doorgerekend worden aan de Klant. De klant staat in voor de nodige vergunningen & aanvragen: eventuele bouwvergunningen, vergunningen voor luifels, reclamepanelen, … . bij plaatsing zonder toelating valt alle verantwoordelijkheid ten laste van de klant. Kosten voortvloeiend uit een weigering kunnen niet verhaald worden op Verkoper. Verkoper is niet verantwoordelijk voor schade, door derden toegebracht aan de Verkoper zijn installaties, na plaatsing op de werf.

Verkoper maakt zich sterk dat alles volgens de regels der kunst gemaakt en geplaatst wordt. Verkoper heeft het recht om met onderaannemers te werken, welke door Verkoper zijn geselecteerd.  

Er zal in samenspraak met  de Klant een planning voor uitvoering worden opgemaakt welke behoudens eventuele wachttijden voor leveringen van materialen door derden, zo goed als mogelijk zal aangehouden worden.

12. Diverse bepalingen.

Deze overeenkomst is uitsluitend onderworpen aan het Belgisch recht. Het Weens koopverdrag is niet van toepassing. Enkel het vredegerecht van Bree dan wel de Ondernemingsrechtbank te Antwerpen, afdeling Tongeren, is bevoegd. Voor zover als mogelijk worden de bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden geïnterpreteerd op een wijze die geldig en afdwingbaar is onder het toepasselijk recht. De (gedeeltelijke) nietigheid, onafdwingbaarheid, niet-tegenstelbaarheid of onuitvoerbaarheid van één of meer bepalingen van deze Verkoopsvoorwaarden, laat de toepassing van de overige bepalingen ervan onverlet en heeft geen invloed op de geldigheid ervan. Partijen spannen zich in om een bepaling die als nietig, onafdwingbaar, niet-tegenstelbaar of onuitvoerbaar wordt beschouwd te vervangen door een clausule die aansluit bij de bedoelingen van partijen.

bottom of page