Samenwerken? Info nodig? Koffie?

 

Romulus&Remus

Caetsbeekstraat 13

3740 Bilzen

+32 (0) 89460500

info@romulusremusgroup.be

 

 

 

Romulus & Remus NV - Algemene verkoopsvoorwaarden


Onderhavige verkoopsvoorwaarden gelden voor alle verkoopsovereenkomsten tussen Romulus & Remus NV en de klant. Afwijkingen van deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen enkel tot stand komen door een geschreven document, ondertekend door Romulus & Remus NV en de klant. Onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden sluiten alle algemene voorwaarden vermeld in documenten afkomstig van de klant volledig uit, zelfs indien deze documenten van recentere datum zijn.
1. Onze offertes zijn altijd vrijblijvend en mits onverkocht.
2. Wegens onvastheid van de markt en de belangrijke veranderlijkheid der prijzen van de grondstoffen, is Romulus & Remus NV verplicht de aandacht van de klant er op te vestigen dat onze offertes altijd vrijblijvend gedaan worden.
3. Bijgevolg behouden we ons het recht voor, wegens schommelingen van de kostprijs der lonen en grondstoffen, bestelde koopwaren te factureren tegen prijzen en voorwaarden, die op datum van levering in werking getreden zijn, behoudens onmiddellijke afname der in stock zijnde goederen en contante betaling.
4. Alles wordt echter, door Romulus & Remus NV in het werk gesteld om onze klanten op de voordeligste voorwaarden en binnen de kortst mogelijke tijd te bedienen.
5. Romulus & Remus NV is niet aansprakelijk voor elke vertraging die bij de uitvoering der werken ontstaat ingevolge weersomstandigheden, verborgen verbreken, tekortkomingen vanwege de aangewezen uitvoerders of vertraging in de door de klant uitgevoerde werken, of om welke reden dan ook.
6. Romulus & Remus NV behoudt zijn auteursrecht en de volle artistieke eigendom van zijn plannen, studies, voorontwerpen, met het uitsluitende recht tot reproductie daarvan alsmede van het uitgevoerde werk onder welke vorm dan ook. Het is de klant niet toegelaten zonder akkoord van Romulus & Remus NV wijzigingen aan te brengen aan het ontwerp.
7. Om in de mate van het mogelijke te voorzien in onze behoefte zijn we verplicht onze klanten onze betalingsvoorwaarden voor te houden. Tenzij anders en schriftelijk overeengekomen door ons, zijn onze facturen contant betaalbaar op de zetel van onze maatschappij of op de plaats van levering.
8. Al de bedragen zijn uitgedrukt in Euro en moeten in deze munt aan Romulus & Remus NV betaald worden.
9. Elk bedrag, dat onbetaald blijft op zijn vervaldag zal van rechtswege rente geven, berekend op basis van de door de Nationale Bank voor de niet gedomicilieerde promessen wissels toegepaste discontovoet op het ogenblik van de uitgifte van de factuur, vermeerderd met 2%. Bijkomend heeft Romulus & Remus NV bij niet-betaling op elke vervaldag het recht de werken onmiddellijk stil te leggen, zonder voorafgaande verwittiging. De klant is volledig verantwoordelijk voor de
gevolgen van deze stopzetting der werken en kan Romulus & Remus NV alsdan niet aanspreken voor de overschrijding van de termijnen, ook al is de overschrijding langer in duur dan de laattijdigheid van de betaling.
10. Betalingen na vervaldag gedaan worden eerst aangerekend op de verschuldigde forfaitaire schadevergoedingen, vervolgens op de vervallen intresten en pas nadien op de verschuldigde bedragen.
11. Iedere bestelling is alleen verplichtend door Romulus & Remus NV, na aanvaarding van bevestiging per brief uitgaande van de maatschappelijke zetel van Romulus & Remus NV.
12. Behalve schriftelijke overeenkomst geldt de leveringstermijn alleen als een eenvoudige aanwijzing.
13. Koopwaren worden immer geacht ontvangen en aanvaard te zijn op de fabriek waar zij zich ter beschikking van de klant bevinden en waar deze ze kan bezichtigen. Zij blijven echter ons eigendom tot na betaling.
14. Verzendingen hebben altijd plaats op rekening en voor risico van de klant.
15. Om geldig te zijn moeten de bezwaren binnen acht dagen van de levering schriftelijk ingediend worden.
16. In geval van bezwaar om eender welke reden zal onze aansprakelijkheid in ieder geval beperkt blijven tot de waarde van de geleverde koopwaren, zonder rekening te houden met de oorzaak en de omvang van de schade.
17. Voor alle gebeurtelijke betwistingen zijn alleen de Rechtbanken van Tongeren in eerste aanleg bevoegd.
18. In geval van vertraging in de afrekening van de verschuldigde som, in het bijzonder als deze vertraging grond oplevert tot een rechtsvordering, verplicht zich de klant boven het bedrag der factuur een vast bedongen en onaflosbare vergoeding van 10 % van het bedrag te betalen, met een minimum van € 50,-.
Belangrijke nota
- Al onze prijzen worden berekend op basis van het huidige belastingsstelsel.
- Het invoeren van nieuwe belastingen of het verhogen van de bestaande op latere datum, zullen aanleiding geven tot een verrekening waarvan de bewijsstukken zullen voorgelegd worden.